Posted by on 23 maja 2018

Analizy scenariuszowe analizowały wpływ różnych założeń odnośnie do przestrzegania zaleceń lekarstw (w tym zgłaszania zgłaszanego przez samego siebie, mierzonego w SPRINT za pomocą ośmiopunktowej skali przynależności Morisky ego 24, 25), ograniczonego horyzontu czasowego, ryzyka zgonu z przyczyn inne niż choroby sercowo-naczyniowe, liczba wizyt w biurze i laboratorium, ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych, koszty leków hipotensyjnych i opieki zdrowotnej w tle, zastąpienie cech kwalifikujących się osób SPRINT w ogólnej populacji Stanów Zjednoczonych, 26 alternatywnych szacunków użyteczności publicznej oraz niepoprawność przyjmowania pigułek (tj. ogólny stan zdrowia [wartość użyteczna] codziennego przyjmowania pigułek) (tabele S3 i S5 w dodatkowym dodatku). Aby ponownie oszacować opłacalność w przypadku, gdy równania ryzyka grupowego zsumowane pomijają ryzyko powtarzających się zdarzeń związanych z chorobą sercowo-naczyniową, uwzględniliśmy scenariusz, który zastąpił wyższe średnie ryzyko takich zdarzeń, jak przewidziano w kalkulatorze Framingham Recurrent Coronary Heart Disease.27 Aby ocenić, czy Łączne równania ryzyka kohortowego przeszacowywały ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej, skorygowaliśmy przewidywane ryzyko, aby odzwierciedlić niższe średnie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w bardziej współczesnych kohortach.28 W analizie probabilistycznej wrażliwości model był uruchamiany 1000 razy, z których każdy pobiera losowe losowania z wcześniej ustalonego ryzyka. rozkład niepewności wszystkich danych wejściowych. Przestudiuj badanie
Autorzy napisali manuskrypt i potwierdzili kompletność i dokładność danych i analiz. Manuskrypt został przejrzany i zatwierdzony przez Komitet Sterujący SPRINT i podkomitet ds. Publikacji. W tym badaniu, od czasu, gdy przeprowadzaliśmy drugorzędne analizy zidentyfiko- wanych danych, nie szukaliśmy aprobaty instytucjonalnych komisji rewizyjnych. Instytucjonalna komisja rewizyjna na każdym stanowisku badawczym oraz niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo dokonały przeglądu, zatwierdzenia i monitorowania przebiegu SPRINT podczas wykonywania pierwotnego badania.
Wyniki
Walidacja modelu
Model mikrosymulacyjny dokładnie odwzorował ryzyko i skumulowane krzywe zapadalności dla pierwotnego wyniku, składników pierwotnego wyniku i poważnych zdarzeń niepożądanych w SPRINT podczas 5-letniego okresu próbnego (Tabela S6 i Rys. S3 w Uzupełniającym dodatku). Symulowane wskaźniki występowania podstawowego wyniku SPRINT na 3,3 roku wynosiły 17,3 zdarzenia na 1000 osobolat w grupie intensywnej kontroli i 22,2 zdarzenia na 1000 osobolat w grupie kontrolnej standardowej, w porównaniu z 16,5 i 21,9 zdarzenia odpowiednio na 1000 osobo-lat w faktycznym badaniu. Przewidywany współczynnik ryzyka dla pierwotnego wyniku w symulacji wynosił 0,78 (przedział ufności 95% [CI], 0,70 do 0,87), w porównaniu z obserwowanym współczynnikiem ryzyka 0,75 (95% CI, 0,64 do 0,89). Długoterminowa walidacja modelu mikrosymulacji jest pokazana na rysunku S4 w Dodatku Uzupełniającym.
Analiza główna
Ryc. 2. Ryc. 2. Wskaźniki częstości występowania dla pierwotnego wyniku i przyrostowe bezpośrednie koszty leczenia dla kontroli intensywnej a standardowej, według czterech scenariuszy przestrzegania i leczenia leków. Pianel A pokazuje wskaźniki częstości występowania dla pierwotnego wyniku SPRINT (pierwsze wystąpienie zawału mięśnia sercowego, ostrego zespołu wieńcowego, który nie powoduje zawału mięśnia sercowego, udaru, niewydolności serca lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych) w celu intensywnej kontroli w porównaniu ze standardową kontrolą skurczowego ciśnienia krwi podczas symulacji w różnych okresach czasu
[patrz też: medycyna estetyczna warszawa, sprzęt medyczny, medycyna estetyczna łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna estetyczna łódź medycyna estetyczna warszawa sprzęt medyczny

Posted by on 23 maja 2018

Analizy scenariuszowe analizowały wpływ różnych założeń odnośnie do przestrzegania zaleceń lekarstw (w tym zgłaszania zgłaszanego przez samego siebie, mierzonego w SPRINT za pomocą ośmiopunktowej skali przynależności Morisky ego 24, 25), ograniczonego horyzontu czasowego, ryzyka zgonu z przyczyn inne niż choroby sercowo-naczyniowe, liczba wizyt w biurze i laboratorium, ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych, koszty leków hipotensyjnych i opieki zdrowotnej w tle, zastąpienie cech kwalifikujących się osób SPRINT w ogólnej populacji Stanów Zjednoczonych, 26 alternatywnych szacunków użyteczności publicznej oraz niepoprawność przyjmowania pigułek (tj. ogólny stan zdrowia [wartość użyteczna] codziennego przyjmowania pigułek) (tabele S3 i S5 w dodatkowym dodatku). Aby ponownie oszacować opłacalność w przypadku, gdy równania ryzyka grupowego zsumowane pomijają ryzyko powtarzających się zdarzeń związanych z chorobą sercowo-naczyniową, uwzględniliśmy scenariusz, który zastąpił wyższe średnie ryzyko takich zdarzeń, jak przewidziano w kalkulatorze Framingham Recurrent Coronary Heart Disease.27 Aby ocenić, czy Łączne równania ryzyka kohortowego przeszacowywały ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej, skorygowaliśmy przewidywane ryzyko, aby odzwierciedlić niższe średnie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w bardziej współczesnych kohortach.28 W analizie probabilistycznej wrażliwości model był uruchamiany 1000 razy, z których każdy pobiera losowe losowania z wcześniej ustalonego ryzyka. rozkład niepewności wszystkich danych wejściowych. Przestudiuj badanie
Autorzy napisali manuskrypt i potwierdzili kompletność i dokładność danych i analiz. Manuskrypt został przejrzany i zatwierdzony przez Komitet Sterujący SPRINT i podkomitet ds. Publikacji. W tym badaniu, od czasu, gdy przeprowadzaliśmy drugorzędne analizy zidentyfiko- wanych danych, nie szukaliśmy aprobaty instytucjonalnych komisji rewizyjnych. Instytucjonalna komisja rewizyjna na każdym stanowisku badawczym oraz niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo dokonały przeglądu, zatwierdzenia i monitorowania przebiegu SPRINT podczas wykonywania pierwotnego badania.
Wyniki
Walidacja modelu
Model mikrosymulacyjny dokładnie odwzorował ryzyko i skumulowane krzywe zapadalności dla pierwotnego wyniku, składników pierwotnego wyniku i poważnych zdarzeń niepożądanych w SPRINT podczas 5-letniego okresu próbnego (Tabela S6 i Rys. S3 w Uzupełniającym dodatku). Symulowane wskaźniki występowania podstawowego wyniku SPRINT na 3,3 roku wynosiły 17,3 zdarzenia na 1000 osobolat w grupie intensywnej kontroli i 22,2 zdarzenia na 1000 osobolat w grupie kontrolnej standardowej, w porównaniu z 16,5 i 21,9 zdarzenia odpowiednio na 1000 osobo-lat w faktycznym badaniu. Przewidywany współczynnik ryzyka dla pierwotnego wyniku w symulacji wynosił 0,78 (przedział ufności 95% [CI], 0,70 do 0,87), w porównaniu z obserwowanym współczynnikiem ryzyka 0,75 (95% CI, 0,64 do 0,89). Długoterminowa walidacja modelu mikrosymulacji jest pokazana na rysunku S4 w Dodatku Uzupełniającym.
Analiza główna
Ryc. 2. Ryc. 2. Wskaźniki częstości występowania dla pierwotnego wyniku i przyrostowe bezpośrednie koszty leczenia dla kontroli intensywnej a standardowej, według czterech scenariuszy przestrzegania i leczenia leków. Pianel A pokazuje wskaźniki częstości występowania dla pierwotnego wyniku SPRINT (pierwsze wystąpienie zawału mięśnia sercowego, ostrego zespołu wieńcowego, który nie powoduje zawału mięśnia sercowego, udaru, niewydolności serca lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych) w celu intensywnej kontroli w porównaniu ze standardową kontrolą skurczowego ciśnienia krwi podczas symulacji w różnych okresach czasu
[patrz też: medycyna estetyczna warszawa, sprzęt medyczny, medycyna estetyczna łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna estetyczna łódź medycyna estetyczna warszawa sprzęt medyczny